Hướng dẫn cách xem điểm của sinh viên qua Internet

                                          Sinh viên K39, K40, K41, K42, K43; CĐ; LT muốn xem điểm thi của mình được lưu trữ trong CSDL Quản lý Đào tạo, cần thực hiện các bước sau đây:


                                                    Bước 1. Truy cập website của Học viện (http://dav.edu.vn/). Trên website của Học viện, chọn thực đơn 

                                                                  Đào tạo => Thông tin, đăng ký đào tạo tín chỉ.

                                                    Bước 2. Trên trang Thông tin đào tạo tín chỉ, chọn mục Trang sinh viên,

                                                                  Nhập Mã sinh viên vào khung Tên đăng nhập (ví dụ: CT40A-007-1317, CD05A-20-1316, LT02-07-1315),

                                                                  Nhập Mật khẩu vào khung Mật khẩu,

                                                                  Chọn Đăng nhập để vào Trang thông tin cá nhân. 

                                                                  (Mật khẩu khởi tạo là thông tin Ngày sinh của sinh viên (ddmmyyyy))

                                                    Bước 3. Chọn mục Xem điểm để xem điểm,

                                                                 Chọn mục Đổi mật khẩu để đổi mật khẩu (sinh viên nên đổi mật khẩu khởi tạo để đảm bảo bí mật cá nhân),

                                                                 Chọn Đăng xuất để thoát ra khỏi trang tin.

28257 lượt truy cập
Các thông báo khác